Časopis Bankarstvo broj 11/12-2011.

U ovom broju

Uvodnik

Radovi

 • NACIONALIZACIJA PRIVILEGOVANE AGRARNE BANKE POSLE DRUGOG SVETSKOG RATA

  Originalni naučni rad
  Autor: Prof. dr Dragana Gnjatović
  Ključne reči: Poljoprivredna i zemljoradnička banka, nacionalizacija, konačna likvidacija zemljoradničkih dugova

  Više
 • KAKO VRATITI NOVAC U MONETARNU POLITIKU?

  Originalni naučni rad
  Autor: Prof. dr Miroljub Labus
  Ključne reči: Ciljana inflacija, obavezne rezerve, DSGE modeli, recesija, tražnja za novcem, oportunitetni trošak, nekamatonosna aktiva, novo-kejnzijanski modeli, NBS

  Više
 • DINAR I REŽIM DEVIZNOG KURSA

  Originalni naučni rad
  Autor: dr Dejan Jovović
  Ključne reči: dinar i devizni kurs; fiksni i fleksibilni devizni kursevi; rukovođeno fleksibilni kurs; precenjeni dinar; projekcije kursa dinara; evroizacija

  Više
 • EKONOMISTA - HUMANISTA

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  Ključne reči: Nobelova nagrada, 1998. godina, Indija, ekonomija, filozofija, ekonomika blagostanja, problem siromaštva, jednakost, tolerancija, demokratija, nezaposlenost, lične slobode, nejednakost, globalizacija, liberalizam, svetska ekonomska kriza, teorija merenja, teorema nemogućnosti

  Više
 • ULOGA KREDITNIH DERIVATA U TEKUĆOJ FINANSIJSKOJ KRIZI

  Originalni naučni rad
  Autor: mr Jana Spasojević
  Ključne reči: kreditni derivati, kreditni rizik, CDS, kompleksni strukturisani finansijski proizvodi, tekuća finansijska kriza, moralni hazard

  Više
 • SPREGA DRŽAVE I AKCIONARSKIH BANAKA U SRBIJI DO DRUGOG SVETSKOG RATA - PRIMER IZVOZNE BANKE AD (II DEO)

  Originalni naučni rad
  Autor: Prof. dr Vesna Aleksić
  Ključne reči: spoljna trgovina, bankarstvo, Kraljevina SHS/Jugoslavija, izvoz

  Više
 • NOVAC VUKA BRANKOVIĆA (1389-1397)

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  Ključne reči: Vuk Branković, knez Lazar, Kosovski boj, Bajazit I, rudnici, kovnice, topionice, zlato, srebro, gvožđe, cink, bakar, olovo, novac, monogram, heraldički znak, imitacije novca, supruga Mara, sinovi Grgur, Đurađ i Lazar

  Više
 • UPRAVLJANJE USLUGOM KAO INSTRUMENTOM MARKETING MIKSA - PRIMER EUROBANK EFG BEOGRAD

  Pregledni naučni članak
  Autor: dr Branislav Radnović, mr Milena Ilić
  Ključne reči: marketing usluga, usluge, marketing miks, bankarstvo

  Više
 • ROŽE KLASENS - KORPORATIVNA KULTURA U BANKARSTVU

  Prikaz knjige

  Više
 • ILE KOVAČEVIĆ - POSLOVNO BANKARSTVO SRBIJE 1921-2011

  Prikaz knjige

  Više
 • BANKARSKI RIZIK 26: BAZEL III - IZMENJENI KONCEPT KAPITALA (3)

  Stručni članak
  Autor: dr Vesna Matić
  Ključne reči: rizik, kapital, rizikom ponderisana aktiva, banka

  Više
 • BEOGRADSKA BERZA

  Barometar

  Više
 • IZDANJA UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

  Više
 • UPUTSTVO ZA AUTORE

  Više
 • SAMIT LIDERA G20

  Više
Vrh strane
Vrh strane