ULOGA SVOPOVA U BANKARSKOJ INDUSTRIJI

Stručni prilozi
Autor: dr Nataša Kožul

Rezime: Svopovi su ugovori između dve strane za razmenu tokova novca različitog porekla na vremenski period od dve do pedeset godina. To su derivatni instrumenti (finansijske hartije od vrednosti čija se vrednost izvodi iz osnovne aktive) koji se koriste za arbitražu, hedžing ili spekulacije. Za razliku od mnogih drugih derivata, svopovima se ne trguje na berzi, već se transaktuju neposredno između partnera ili sa investicionim bankama koje nastupaju kao posrednici. Pošto je njihovo korišćenje u bankarskoj industriji Srbije u začetku, ovaj rad ima za cilj da prezentuje osnovne koncepte svopova, različite vrste ugovora, njihove rizike i benefite, kao i koncepte određivanja cene svopova. Dati su svopovi kamatne stope, valutni, kapitalni i kreditni svopovi prikazivanjem njihove glavne svrhe i vrsta investitora koje privlače. Takođe su uključene i varijante standardnih svop ugovora, kao i posebne opcione karakteristike da bi se kompletirala slika tržišnih trendova koji pristižu u srpski finansijski sektor.

Vrh strane
Vrh strane