TESTIRANJE APLIKATIVNOSTI PARAMETARSKE I NEPARAMETARSKE METODE VREDNOSTI PRI RIZIKU NA TRŽIŠTU KAPITALA SRBIJE

Stručni prilozi
Autor: mr Nikola Radivojević, Dragana Milojković, Dragan Stojković
Ključne reči: Vrednost pri riziku, tržište kapitala Srbije, volatilnost, normalna raspodela, parametarska metoda, neparametarska metoda, pretpostavka identične i nezavisne raspodele

Rezime: U radu je izvršena komparacija parametarske i neparametarske metode vrednosti pri riziku, s ciljem dobijanja odgovora na pitanje koja je metoda adekvatnija za srpsko tržište kapitala, imajući u vidu da brojna empirijska istraživanja ukazuju da pretpostavka o normalnoj raspodeli na kojoj počiva parametarska metoda, odnosno da pretpostavke o identičnoj i nezavisnoj raspodeli, na kojoj počiva neparametarska metoda, nisu realne za srpsko tržište kapitala. Aplikativnost obe metode je testirana empirijskim istraživanjem na primeru opšteg berzanskog indeksa Belexline u periodu od 01.03. do 31.03.2009. godine. Aplikativnost je testirana tako što su dnevne procene VaR-a dobijene primenom parametarske odnosno neparametarske metode komparirane sa stvarnim kretanjem prinosa opšteg berzanskog indeksa BELEXline. Za procenu VaR-a primenom neparametarske metode u radu je razvijen model HS-255.

Vrh strane
Vrh strane