MODERNA PORTFOLIO TEORIJA I DIVERSIFIKACIJA

Stručni prilozi
Autor: dr Almir Alihodžić
Ključne reči: prinos, rizik, aktivna, pasivna strategija portfolia, diversifikacija

Rezime: Savremena portfolio teorija predstavlja najznačajniju inovaciju XX vijeka na području investiranja i upravljanja portfolijom hartija od vrednosti. Prije moderne portfolio teorije smatralo se da svaku akciju treba analizirati putem fundamentalne analize i u portfolio uvrstiti one koji poseduju potencijal rasta. Moderna portfolio teorija je prva dala generalni pristup upravljanju portfolijom hartija od vrednosti. Osigurala je jedinstvenu platformu za posmatranje i ocenu pojedinih investicija. Koncept je teorijski jednostavan i empirijski dokazan kao pouzdan, u normalnim tržišnim uslovima. Cilj rada je da se ukaže na korisnost primene moderne portfolio teorije, kao i na njena ograničenja na tržištima u tranziciji.

Vrh strane
Vrh strane