PROCENA I VALIDACIJA VAR MODELA NA TRŽIŠTU KAPITALA U SRBIJI U PERIODU OD 2005. DO 2015. GODINE

Originalni naučni rad
Autor: Zoran Jeremić, Ivica Terzić, Marko Milojević
JEL: G17, G32, C53
Ključne reči: Tržišni rizik, tržišta kapitala u nastajanju, GARCH, Istorijska simulacija, Risk Metrics, VaR, Backtest/
doi: 10.5937/bankarstvo1601014J
SCINDEX

Rezime: Globalna finansijska kriza ukazala je na značajne slabosti postojećih modela merenja rizika na finansijskim tržištima. Posebno je izražena potreba za unapređivanjem i daljim razvojem modela finansijskog rizika na tržištima kapitala u zemljama u tranziciji. U ovom radu bavimo se mogućnošću predviđanja i ponašanjem raznih klasa VaR modela usredsređujući se na tržište kapitala u Srbiji od 2005. do kraja 2015. godine. U postupku procene tržišnog rizika implementirali smo različite VaR modele, a za validaciju VaR modela, koristili smo dvofazni postupak „backtestinga”. Rezultati ukazuju da se VaR model, baziran na simetričnom GARCH modelu sa GED raspodelom inovacija, ponaša opravdano dobro u periodu testiranja izvan uzroka. Najbolje rezultate daje filtrirana istorijska simulacija za interval poverenja od 99%. Ovi rezultati istraživanja ukazuju da standardni VaR modeli koji se najčešće koriste u finansijskim institucijama potcenjuju predviđanja rizika na tržištu kapitala u Srbiji u svim tržišnim okolnostima. Autori stoga sugerišu regulatornim telima i investitorima da za tržište kapitala u Srbiji uvedu robusnije i kompleksnije mere rizika.

Vrh strane
Vrh strane