POSLEDICE PORASTA KAMATNIH STOPA U SAD NA GLOBALNO FX TRŽIŠTE

Originalni naučni rad
Autor: Nataša Kožul
JEL: O31, O32, G21
Ključne reči: kamatne stope SAD, inflacija, kursna razlika, kursna razlika za budući period, trenutna kursna razlika, trgovinski bilans, svetska ekonomija
doi: 10.5937/bankarstvo1601042K
SCINDEX

Rezime: Nakon globalne finansijske krize koja je počela 2008. godine, kamatne stope su smanjene u mnogim državama, da bi se stimulisao ekonomski rast, ali i umanjio rizik neisplate postojećih dugovanja. Niske kamatne stope smanjuju motivaciju za štednju, što navodi potrošače da ulažu sredstva u imovinu, kao što su nekretnine, tako neposredno podstičući porast bogatstva. Takođe, pošto one čine valutu jeftinijom na međunarodnom tržištu, izvozna roba postaje kompetitivnija, dok se smanjuje inostrana potražnja za dugovanjima u datoj valuti. Svi ovi faktori bi trebalo da stimulišu ekonomiju, ali je njihova posledica i smanjena kompetitivnost na svetskom finansijskom tržištu, gde je dobit ostvarena na ulog prvenstveno uslovljena preovladavajućim kamatnim stopama. Niske kamatne stope takođe podstiču veće zaduživanje, koje postaje neodrživo kada dođe do njihovog porasta. Osim toga, investitori koji u velikoj meri ovise o kamatnim stopama kao izvoru prihoda će potencijalno tražiti spekulativnija i rizičnija ulaganja, što može dovesti do značajnih gubitaka. Konačno, pošto se tržišna kamatna stopa sastoji od realne stope i inflacije, njeno smanjenje menja ravnotežu u ovoj vezi, što može dovesti do inflatorne ekonomije. Sada kada su u SAD povećane domaće kamatne stope po prvi put od 2006. godine, važno je ispitati potencijalne posledice koje će to imati na svetsko tržište i ekonomiju drugih država. Ovaj rad nudi neke uvide u dinamiku FX tržišta i objašnjava zašto kamatna stopa u SAD ima svetski značaj.

Vrh strane
Vrh strane