OCENA TRANSMISIONOG MEHANIZMA MONETARNE POLITIKE U ZEMLJAMA NOVIM ČLANICAMA EVROPSKE UNIJE

Originalni naučni rad
Autor: Sanja Bungin
JEL: E52, E58, E44, F31
Ključne reči: transmisioni mehanizam, inflacija, referentna kamatna stopa, devizni kurs, vektorska autoregresija
doi: 10.5937/bankarstvo1601092B
SCINDEX

Rezime: Kako bi se transmisioni mehanizam potpuno razumeo i analizirao, neophodno je sagledati sve faktore koji uslovljavaju njegovu efikasnost kao celinu i efikasnost pojedinih kanala. U fokusu rada su zemlje koje se uspešno prošle period tranzicije i koje imaju iskustvo sa primenom različitih režima monetarne politike. Kroz proces evolucije monetarne politike razvili su se i instrumenti kojima centralna banka deluje na realni sektor putem transmisionog mehanizma. Empirijskom analizom pomoću ekonometrijskih alata ispituje se efikasnost kanala transmisionog mehanizma, odnosno jačina njihovog delovanja u režimu ciljanja inflacije. Kako bi se došlo do zaključka u kom pravcu je neophodno razvijati strukturu realnog i finansijskog sektora, u cilju boljeg delovanja instrumenata monetarne politike, teorijski se analiziraju karakteristike monetarne politike razvijenih ekonomija, kao i strukturne karakteristike privrede.

Vrh strane
Vrh strane