Časopis Bankarstvo broj 1-2015.

U ovom broju

Uvodnik

Radovi

 • RIZICI KREDITIRANJA MALOG BIZNISA U REPUBLICI SRBIJI

  Originalni naučni rad
  Autor: mr Duško Ranisavljević, dr Darko B. Vuković
  JEL: G21, D81, M13
  Ključne reči: krediti, mali biznis, rizici
  doi: 10.5937/bankarstvo1501012R

  Više
 • MEHANIZAM FUNKCIONISANJA I RAČUNOVODSTVENI TRETMAN KAMATNOG SVOPA

  Originalni naučni rad
  Autor: dr Danica Prošić
  JEL: E43, G23, M41
  Ključne reči: diskontovanje novčanih tokova, fer vrednost, kamatni rizik, kamatni svop, računovodstvo zaštite
  doi: 10.5937/bankarstvo1501026P

  Više
 • TRANSNACIONALNE KOMPANIJE I EFEKTI NJIHOVOG POSLOVANJA NA PRIVREDU SRBIJE

  Originalni naučni rad
  Autor: Aleksandra Đjorđević
  JEL: F23, F63, G21
  Ključne reči: transnacionalne kompanije, strane direktne investicije, efekti SDI, filijale, zaposlenost, izvoz, platni bilans, bankarska platna obligacija
  doi: 10.5937/bankarstvo1501048D

  Više
 • NOBELOVA NAGRADA ZA 2012. GODINU - ELVIN E. ROT

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  JEL: B31, C71, C78
  Ključne reči: Švedska Kraljevska akademija, 2012. godina, Nobelova nagrada za ekonomiju, Lojd Šepli, Elvin Rot, teorija stabilnih raspodela, istraživanje, praktičan dizajn, teorija igara
  doi: 10.5937/bankarstvo1501078P

  Više
 • ZNAČAJ I PRIMENA CRM KONCEPTA U BANKARSKOM SEKTORU

  Pregledni naučni članak
  Autor: mr Vladimir Marinković
  JEL: G21, M31
  Ključne reči: CRM, odnos sa potrošačima, zadovoljstvo korisnika, bankarske usluge, upravljanje korisnicima
  doi: 10.5937/bankarstvo1501086M

  Više
 • DESETICA IZ 1887. I 1893. GODINE

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  JEL: E42, N23, N24
  Ključne reči: deset dinara, drugo izdanje, treće izdanje, srebro, Privilegovana narodna banka Kraljevine Srbije, Narodna skupština, opticaj, Centralna banka Francuske, ažija
  doi: 10.5937/bankarstvo1501108P

  Više
 • ORGANIZACIJA KONTAKT CENTARA, KANALI KOMUNIKACIJE I ZAPOSLENI U KONTAKT CENTRU

  Pregledni naučni članak
  Autor: mr Danijela Stefanov, dr Milica Kostić-Stanković
  JEL: G21, L22, L86
  Ključne reči: kontakt centar, kol centri, podela kontakt centara, višekanalni kontakt centri, govorni automat, dolazni i odlazni kontakti, izmešteni kontakt centri
  doi: 10.5937/bankarstvo1501116D

  Više
 • BORBA ZA DOBAR NOVAC I ZDRAVE DRŽAVNE FINANSIJE - PRIKAZ KNJIGE DR VESNE MATIĆ

  Prikaz knjige
  Autor: Prof. dr Dragana Gnjatović

  Više
 • G20 BRIZBEJNSKI AKCIONI PLAN NOVEMBAR 2014.

  Prevod
  Autor: G20

  Više
 • BANKARSKI RIZIK 45: UBLAŽAVANJE IZLOŽENOSTI - PRISTUPI I PRIZNATI INSTRUMENTI (6)

  Stručni članak
  Autor: dr Vesna Matić
  JEL: G18, G32
  Ključne reči: ublažavanje izloženosti, kreditni rizik, Pristup bazirani na internim rejtinzima (Internal Ratings Based Approach-IRB Approach), podobni instrumenti, drugi kolaterali, herkat
  doi: 10.5937/bankarstvo1501164M

  Više
 • BEOGRADSKA BERZA

  Barometar

  Više
 • IZDANJA UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

  Više
Vrh strane
Vrh strane