Časopis Bankarstvo broj 1-2014.

U ovom broju

Uvodnik

Radovi

 • UPRAVLJANJE RIZIKOM LIKVIDNOSTI

  Originalni naučni rad
  Autor: mr Miloš Milošević
  JEL: C53, D81, G11, G21
  Ključne reči: finansijski rizik, rizik likvidnosti, izloženost
  doi: 10.5937/bankarstvo1401012M

  Više
 • POVRATNI LIZING - ALTERNATIVNI IZVOR POVEĆANJA OBRTNOG KAPITALA PREDUZEĆA

  Originalni naučni rad
  Autor: Prof. dr Ljubica Laušević
  JEL: E62, G24, G31, H25
  Ključne reči: povratni lizing, finansiranje obrtnog kapitala, investicioni fondovi za ulaganje u nekretnine
  doi: 10.5937/bankarstvo1401030L

  Više
 • PRORAČUN TRAJANJA OBVEZNICE NA FINANSIJSKOM TRŽIŠTU U BIH

  Originalni naučni rad
  Autor: dr Almir Alihodžić
  JEL: G1, G11, G12
  Ključne reči: duracija, modifikovano trajanje, konveksnost, prinos do dospeća
  doi: 10.5937/bankarstvo1401064A

  Više
 • STRES TESTOVI U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA

  Originalni naučni rad
  Autor: mr Vladimir Mirković
  JEL: C53, G21, G28
  Ključne reči: stres testiranje, finansijske institucije, bankarski sektor Srbije, Bazel, neočekivani događaji, scenario analiza, menadžment banke
  doi: 10.5937/bankarstvo1401088M

  Više
 • TVORAC MODELA VREDNOVANJA KAPITALA

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  JEL: B31, G11, G12
  Ključne reči: Nobelova nagrada, Vilijam F. Šarp, Heri M. Markovic, Merton H. Miler, Stenford univerzitet, teorija finansijske ekonomije, portfolio, CML, investicije, prinos, tržište, kamatna stopa, istraživanje
  doi: 10.5937/bankarstvo1401118P

  Više
 • SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO

  Originalni naučni rad
  Autor: mr Nataša Krstić
  JEL: A13, L21, L26, M14
  Ključne reči: socijalno preduzetništvo, socijalno preduzeće, socijalni preduzetnici, preduzetništvo, društveni ciljevi, društveno odgovorno poslovanje
  doi: 10.5937/bankarstvo1401126K

  Više
 • FLAVIJE KLAUDIJE KONSTANTIN KONSTANCIJE III (FEBRUAR - SEPTEMBAR 421)

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  JEL: B11, E42, N23
  Ključne reči: Konstancije III, Nais, Gala Placidija, Honorije, Rim, Ravena, Valentinijan, Honorija, Ataulf, zlatnik, srebrnjak
  doi: 10.5937/bankarstvo1401140P

  Više
 • DRAGOCENA I SUGESTIVNA KNJIGA ZA MENADŽERE U BANKAMA

  Prikaz knjige
  Autor: Prof. dr Vuk Ognjanović

  Više
 • BANKARSKI RIZIK 39: UPRAVLJANJE IZLOŽENOŠĆU - ALATI (4)

  Stručni članak
  Autor: dr Vesna Matić
  JEL: D81, G11, G13, G21
  Ključne reči: izloženost rizicima, scenario analiza
  doi: 10.5937/bankarstvo1401156M

  Više
 • BEOGRADSKA BERZA

  Barometar

  Više
 • IZDANJA UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

  Više
Vrh strane
Vrh strane