Časopis Bankarstvo broj 1-2013.

U ovom broju

Uvodnik

U znak sećanja na dr Zorana Đinđića, umesto Uvodnika, dajemo izvode njegovog predavanja "Nacionalizam i patriotizam" studentima Banjalučkog univerziteta, 21.02.2003. godine, koje je, nažalost, bilo poslednje predavanje premijera Srbije.

Radovi

 • PROMETNA BANKA AD U MODERNIZACIJSKIM PROCESIMA U SRBIJI U PRVOJ POLOVINI XX VEKA

  Originalni naučni rad
  Autor: Prof. dr Vesna Aleksić
  JEL: G21, N23, N24, L81
  Ključne reči: bankarstvo, trgovina, industrija, akcionarsko društvo, Samostalna radikalna stranka, Miloš Savčić

  Više
 • STRANE DIREKTNE INVESTICIJE KAO OBLIK FINANSIRANJA GLOBALNE EKONOMIJE

  Originalni naučni rad
  Autor: dr Sandra Stojadinović Jovanović
  JEL: F21, F36, F43
  Ključne reči: strane direktne investicije, globalna ekonomija, Srbija, finansiranje, bankarstvo

  Više
 • NESTANDARDNE MERE MONETARNE POLITIKE

  Originalni naučni rad
  Autor: dr Ana Jovancai, mr Stakić Nikola
  JEL: E52, E58, E60
  Ključne reči: monetarna politika, centralna banka, kvantitativne olakšice, finansijska aktiva

  Više
 • PREMIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA NA PRIMERU BANKARSKOG SEKTORA BIH

  Originalni naučni rad
  Autor: dr Dragan Jović
  JEL: E44, G21, G33

  Više
 • NAGRADA KAO REZULTAT SVESTRANOG I SMELOG ISTRAŽIVAČKOG RADA

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  JEL: B31, C81, J24, N7
  Ključne reči: Robert Fogel, Daglas Nort, Nobelova nagrada, ekonomija, ekonomska istorija, kliometrija, istraživanja, ekonomska teorija, ekonometrija, demografija, sociopsihologija, ekonomska politika, projekat, železnica, ropstvo, SAD

  Više
 • KREDITNI RIZICI I KREDITNI DERIVATI

  Originalni naučni rad
  Autor: mr Jana Spasojević
  JEL: G21, G32
  Ključne reči: kreditni rizik, transfer kreditnog rizika, kreditni derivati

  Više
 • GALERIJE - GAIUS GALERIUS VALERIUS MAXIMIANUS (293-311)

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  JEL: B11, E42, N23
  Ključne reči: Galerije Valerije, Feliks Romulijana, Serdika, Saloniki, varvari, Persijanci, Dioklecijan, Maksimijan, Konstancije Hlor, Huni, Sloveni, Gamzigrad, kovani novac, Venera

  Više
 • EDUKACIJA I SERTIFIKACIJA ZNANJA ZAPOSLENIH I ODGOVORNO BANKARSTVO

  Pregledni naučni članak
  Autor: dr Slađana Sredojević
  JEL: D83, G21, I22, M14
  Ključne reči: EBTN, Bord direktora, članice, edukacija, sertifikacija, Frаncuski institut CFPB, Hоlаndski institut NIBЕ SVV, Itаliјаnski institut ЕFЕBI, Меđunаrоdni institut štеdnih bаnаkа, оdgоvоrnо bаnkаrstvo

  Više
 • TRENUTNI PRIORITET BAZELSKOG KOMITETA: PODIZANJE LETVICE

  Prevod
  Autor: Stefan Ingves

  Više
 • BANKARSKI RIZIK 33 - BAZEL III - MEĐUNARODNI OKVIR ZA MERENJE IZLOŽENOSTI RIZIKU LIKVIDNOSTI (6)

  Stručni članak
  Autor: dr Vesna Matić
  JEL: G21, G28, G32
  Ključne reči: likvidnost, monitoring, rizik, pokriće likvidnosti po značajnim valutama

  Više
 • BEOGRADSKA BERZA

  Barometar

  Više
 • IZDANJA UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

  Više
Vrh strane
Vrh strane